جرثقیل اسیدشویی سمنان

طراحی -ساخت و نصب جرثقیل20 تنی اسیدشویی سمنان به طول 28.50 سانتی متر 

ا

ا