دیبا فارمد قم

طراحی-ساخت و نصب پروژه دیبا فارمد استان قم به وزن 500 تن