رستوران، درمانگاه و مسجد رشت

طراحی، ساخت و نصب سازه قوسی رستوران، درمانگاه و مسجد رشت