پروژه اسفندیار

طراحی ،ساخت و نصب پروژه اسفندیار به وزن 1000 تن