پروژه ایران مال

طراحی، ساخت و نصب قسمتهایی از پروژه سازه قوسی ایران مال