پروژه برج مریم 1و2

طراحی، ساخت و نصب پروژه برج مریم 1و2 به وزن 6500 تن