پروژه بهار(همت)

طراحی،ساخت و نصب پروژه بهار(انتهای اتوبان همت) به وزن 550  تن