پروژه خرمشهر

طراحی، ساخت و نصب پروژه خرمشهر به وزن 2500 تن