پروژه روماسنتر

طراحی،ساخت و نصب پروژه روماسنتر(کامرانیه شمالی) به وزن 4000  تن