پروژه شورا

طراحی ،ساخت و نصب پروژه 800تنی پاستور( شورا)-تهران