پروژه نوار نقاله دامغان

پروژه (گالری 1و2)نوار نقاله  (قسمتی از پروژه بزرگ فروسیلیس دامغان)به وزن 100 تن