پروژه نیایش

طراحی، ساخت و نصب پروژه نیایش به وزن 2500 تن