پروژه هامرزگیلان

 طراحی ساخت و نصب پروژه 1000 تنی هامرز استان گیلان