پروژه هتل لواسان

طراحی ،ساخت و نصب پروژه هتل لواسان به وزن 1200  تن