پروژه راکتور وینا

طراحی ،ساخت و نصب راکتور پروژه وینا

سال ساخت -1401

محل پروژه -استان گیلان

مربوط به بخشی از پروژه فیبر وینا

در محل نصب