پروژه پاستور

طراحی و ساخت پروژه پاستورتهران

 

شروع پروژه زمستان  1401

نوع پروژه : جوشی و پیچ و مهره ای

زمان تخمینی اتمام پروژه دو هفته

وزن تقریبی : 40 تن